" 5 મો આરએસબીવાય વાર્ષિક મીટ ત્રિવેન્દ્રમ ખાતે ,કેરલ મા 8 એપ્રિલ થી એપ્રિલ 11 એપ્રિલ 2013 આયોજન કરવામા મા આવ્યુ હતુ " ******* "પ્રવેશ 1 લી જાન્યુ 2013 થી શરુ થઈ ગયુ છે" ****** " રસ ધરાવતી હોસ્પિટલો આરએસબીવાય હેઠળ Empanelled માટે આવી શકે છે " ******
banner banner
Combind Packages
Dental
Ear
Endocrine
Endoscopic Procedures
General Surgery
Gynaecology
Hysteroscopic
Medical(General Ward)
Nose
Oncology
Ophthalmology
Paediatric
Throat
Unspecified Package
Urology
હોસ્પિટલમાં દાખલો
ગુજરાત મા આરઍસબીવાય હેઠળ કુલ દવાખાના ની યાદી છે. આ દવાખાના માથી સાર્વજનિક છે. વર્ષ દરમિયાન લાભાર્થીઑ કોઈ પણ દવાખાના મા પોતાની સારવાર કરવાઈ સકે છે
District : Specialist : Hopital Type :